Stanisław Bułajewski

Burmistrz Miasta Mrągowo

Z wykształcenia prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, od 2005 r. jest radcą prawnym (w latach 2010-2011 prowadził obsługę prawną gminy Mrągowo), przewodniczący rad nadzorczych spółek komunalnych działających na terenie Powiatu Mrągowskiego, był wieloletnim radnym powiatu mrągowskiego od 2002 r. do 2014 r. – w tym jego przewodniczącym (natomiast w latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta Mrągowo i przez część kadencji członkiem Zarządu Miasta Mrągowo), w latach 2014-2018 Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obecnie tj. od 22.11.2018 r. jest Burmistrzem Miasta Mrągowo.  Pracę doktorską obronił w 2007 r. na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał we wrześniu 2019 r. Stopień nadała Rada Wydziału Prawa i  Administracji UWM w Olsztynie.  Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa samorządowego, a w szczególności w problematyce prawa miejscowego i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Prowadził i prowadzi zajęcia z przedmiotów: prawo konstytucyjne, ustrój samorządu terytorialnego, stanowienie prawa i kontrola w samorządzie terytorialnym, prawo samorządu terytorialnego, wstęp do nauk prawnych, prawo konkurencji i ochrony konsumenta, teoria i filozofia prawa,
negocjacje i mediacje w administracji publicznej, nauka o administracji, prawo administracyjne, historia doktryn politycznych i prawnych, konstytucyjny system organów państwowych. Jest autorem ponad 70 publikacji, współautorem wielu podręczników akademickich w tym autorem monografii pt. Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola, czynnym uczestnikiem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki legislacji (tworzenia prawa miejscowego) w jednostkach samorządu terytorialnego. W prowadzonych szkoleniach brali udział: radcowie prawni, przedstawiciele organów wykonawczych, naczelnicy i kierownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, kierownicy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, sekretarze gmin (powiatów), pracownicy biur rady i inni (łącznie kilkaset osób z terenu kilku województw). Od niemal 20 lat udziela porad prawnych przy Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej i pomaga osobom uzależnionym i współuzależnionym Czynnie uprawia koszykówkę i biegi. Interesuje się polityką.