dr hab. Mirosław Grzybowski, prof. UWM

Prof. UWM - ochrona i kształtowanie środowiska

Pracownik naukowy UWM – Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii – dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność ochrona i kształtowanie środowiska wodnego

 • od 1991 – pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; dotychczasowy dorobek naukowy, wdrożeniowy i inżynierski obejmuje łącznie 299 pozycji, w tym 103 opublikowane oryginalne prace naukowe, 125 opracowań w maszynopisie (plany ochrony, plany zadań ochronnych, inwentaryzacje, ekspertyzy, opinie, raporty ooś, prognozy ooś itp.), 57 abstraktów  oraz 14 prac popularnonaukowych;
 • od lutego 2020 roku członek Komisji ds. Gospodarowania Wodami PAN oddział w Gdańsku;
 • od 9 grudnia 2015 do 2018 roku członek Komisji Ochrony Zasobów Przyrodniczych PAN (Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie);
 • Od 2014 członek Regionalnej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko będącej organem opiniodawczo-doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie;
 • Od 2010 członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody będącej organem opiniodawczo-doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie;
 • 2014/2018 – ekspert ds. uwarunkowań przyrodniczych opracowania wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego;
 • Od 2012 członek Rady Naukowej Welskiego Parku Krajobrazowego;
 • 2009-2011 – Koordynator regionalny projektu Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 – 28 arkuszy w woj. W-M;
 • 2008-2009 Członek zespołu do opracowania metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych;
 • 2008 – członek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Olsztynie ds. utworzenia sieci Natura 2000;
 • 2010 – członek zespołu ekspertów do weryfikacji inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk i gatunków Natura 2000 przeprowadzonej w lasach RDLP w Olsztynie i części RDLP w Białymstoku w latach 2006-2008;
 • 2007-2009 – Ekspert Makrofitowej Metody Oceny Stanu Ekologicznego Jezior ESMI – Instruktor w kursach GIOŚ (dla pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska).