Dr hab. Wiesława Lizińska

Profesor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

Dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM pracuje w Katedrze Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2019 r.  pełni funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego, napływu kapitału zagranicznego do Polski oraz kreowania klimatu inwestycyjnego. Ważne miejsce w pracy naukowo-badawczej i współpracy z praktyką zajmują instytucje otoczenia biznesu, które współtworzą ten klimat, szczególnie na poziomie władz samorządowych, czy też specjalnych stref ekonomicznych. Pełniła funkcję kierownik lub wykonawcy 15 projektów naukowych (zagranicznych i krajowych) oraz 3 projektów dydaktycznych (zagranicznych i krajowych). Odzwierciedleniem działalności naukowo-badawczej są liczne publikacje (ponad 200 publikacji), prezentowanych również na konferencja krajowych i zagranicznych, bardzo często z udziałem przedstawicieli praktyki gospodarczej. Aktywnie rozwija naukowo-dydaktyczną współpracę międzynarodową, uczestnicząc w konferencjach, stażach, a także publikując w wydawnictwach zagranicznych.