REGULAMIN KONGRESU

Background

REGULAMIN IV KONGRESU PRZYSZŁOŚCI

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” dotyczy wszystkich osób organizujących i
uczestniczących w IV-tym Kongresie Przyszłości zwanym także „Wydarzeniem” lub „Kongresem”.

2. Organizatorem Kongresu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-
364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009446, NIP:
729-198-10-28, REGON: 470532106, adres poczty elektronicznej: kontakt@wm.pl zwana dalej
„Organizatorem”.

3. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg Wydarzenia i w tym celu może wydawać uczestnikom Kongresu poprzez swych Przedstawicieli lub służby ochroniarskie polecenia dotyczące porządku i bezpieczeństwa w trakcie Kongresu. Przedstawiciele Organizatora i służby ochroniarskie są oznaczeni specjalnymi identyfikatorami umieszczonymi w widocznej dla uczestników Kongresu części garderoby.

4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników Wydarzenia jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie „Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego UWM”, zwanym dalej Regulaminem obiektu.

5. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby posiadające jeden z następujących dokumentów:
a) ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora;
b) zaproszenie wydane przez Organizatora;
c) identyfikator wydany przez Organizatora.
Przy wejściu na Wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez prowadzącego Organizatora, mające postać opasek na nadgarstek.

6. Opaska uzyskana w zamian za okazane bilet lub zaproszenia upoważnia do wielokrotnego wstępu na teren Wydarzenia przez cały czas jego trwania.

7. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie :
a) ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty,
tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub
studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument
potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy oraz dane osobowe.
b) w przypadku utrzymywania w okresie Konferencji reżimów sanitarnych związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa środki ochrony osobistej, zwłaszcza maseczki w celu zakrycia w obiekcie ust i nosa lub przyłbice.

8. Przedstawiciele Organizatora przy wejściu na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren obiektów, w których odbywa się Kongres okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
W przypadku utrzymywania w okresie Kongresu reżimów sanitarnych związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Przedstawiciele Organizatora lub służby ochroniarskie mogą wydawać Uczestnikom Wydarzenia polecenia mające zapewnić utrzymywanie dystansu
społecznego, żądać złożenia oświadczenia, iż Uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą chorą, ani też nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Osoby wchodzące na teren obiektu oraz do sal prelekcyjnych muszą poddać się także obowiązkowej dezynfekcji rąk.

9. Osoby uczestniczące w Kongresie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu.
10. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa Kongresu, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:
a) broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha;
b) alkoholu;
c) niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi;
d) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych;
e) środków odurzających i substancji psychotropowych;
f) środków trujących i promieniotwórczych;
g) płynów łatwopalnych;
h) wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu.

11. Dodatkowo wprowadza się zakaz:
a) wprowadzania na teren obiektu psów i innych zwierząt;
b) niszczenia wszelkich obiektów małej architektury, w tym stanowisk wystawców;
c) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej na terenie Wydarzenia;
d) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczony informacją „zakaz wstępu”;
e) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

12. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia przez uczestnika Kongresu na teren Wydarzenia oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

13. Przedstawiciele Organizatora, w tym służby ochroniarskie są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia
braku takich uprawnień – wezwania osoby bez uprawnień do opuszczenia Wydarzenia;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku
podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym
odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione;
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem obiektu , a w przypadku niewykonania tych poleceń
– wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Wydarzenie;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
f) w przypadku utrzymywania w okresie Kongresu reżimów sanitarnych związanych z ograniczeniem
rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa egzekwowania od Uczestników Wydarzenia korzystania
ze środków ochrony osobistej, tj. obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcji rąk,
jak i utrzymywania dystansu społecznego;

14. Czynności podejmowane przez Przedstawicieli Organizatora lub służby ochroniarskie, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

15. Przedstawiciele Organizatora lub służby ochroniarskie są uprawnione do:
a) odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim osobom, które odmawiają poddania  się czynnościom, o których mowa w pkt 8 i 13 Regulaminu;
b) osobie znajdującej się w posiadaniu przedmiotów wymienionych w pkt 10 Regulaminu;
c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
d) osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 5 Regulaminu;
e) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem obiektu, na którym odbywa się Wydarzenie.

16. Wszystkie osoby, które uczestniczą w Wydarzeniu, zobowiązane są stosować się do poleceń Przedstawicieli Organizatora lub służb ochroniarskich. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

17. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

18. Osoby uczestniczące w Kongresie nie mają prawa bez zezwolenia Organizatora do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Wydarzenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

19. Ochrona Danych Osobowych
a) dokonując zakupu Biletu lub przyjęcia innego dokumentu uprawniającego do wzięcia udziału w
Wydarzeniu, jego Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszenia udziału w Kongresie w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konferencji, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Organizatorowi.
b) w przypadku utrzymywania w okresie Kongresu reżimów sanitarnych związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na przekazanie podanych danych osobowych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w przypadku zagrożenia wystąpienia zakażenia koronawirusem podczas Kongresu.
c) Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Wydarzenia.
d) Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
e). Administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn.
f) dane osobowe Uczestnika Wydarzenia nie będą przekazywane innym stronom bez jego wiedzy i zgody, z zastrzeżeniem pkt b.
g) przesłanie Zgłoszenia udziału w Kongresie stanowi jednoznaczną zgodę Uczestnika Wydarzenia na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi.

20. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Kongresu pod adresem www.kongresprzyszlosci.pl, a w trakcie trwania Wydarzenia również przy wejściu na teren imprezy.
Regulaminu „Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego UWM” dostępny jest na terenie obiektu.