<- powrót

Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenie „Kongres Przyszłości” za pośrednictwem

serwisu www.kongresprzyszlosci.pl, należącego do Grupy WM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

1. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Kongresie Przyszłości. Bilety na Kongres ą Biletami na okaziciela.

2. Dowód Zakupu – Bilet lub paragon fiskalny albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np.: wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.

3. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Bilet elektroniczny elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniającej mu prawo do udziału w Kongresie Przyszłości; wydrukowany Bilet elektroniczny ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. Użytkownik po dokonaniu zakupu, otrzymuje Bilet drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji w postaci PDF.

Bilet elektroniczny musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości i w sposób czytelny.

5. Organizator GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn; NIP: 729-198-10-28; prowadząca sprzedaż i dystrybucję Biletów na Kongres Przyszłości

6. Kongres Przyszłości – wydarzenie które odbędzie się 16 i 17 listopada 2017 w Olsztynie

7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów przez Organizatora.

8. System – komputerowy system sprzedaży i dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej opublikowanej pod domeną kongresprzyszlosci.pl.  System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży, dystrybucji i odbioru Biletów.

9. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.kongresprzyszlosci.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.

§ 2 Zasady Ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży i dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.kongresprzyszlosci.pl.

2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. Organizator sprzedaje i dystrybuuje Bilety na Kongres Przyszłości.

4. Przed zakupem Biletu na stronie www.kongresprzyszlosci.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na stronie www.kongresprzyszlosci.pl.

5. W cenie Biletu wliczony jest egzemplarz Gazety Olsztyńskiej z dnia 16 listopada, który zostanie wręczony Użytkownikowi podczas rejestracji na Kongres, 16 listopada 2017.

§ 3 Etapy procesu zakupu Biletu na stronie www.kongresprzyszlosci.pl

1. Proces zakupu Biletów sprzedawanych i dystrybuowanych przez Organizatora z wykorzystaniem Systemu składa się z następujących etapów:

a) wybór kategorii i rodzaju Biletów oraz ich ilości;

b) podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji;

c) podanie danych uczestnika Kongresu Przyszłości;

d) weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu, w tym treści Regulaminu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;

e) potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;

f) wybór sposobu płatności za Bilet;

g) potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Organizatora.

§ 4 Zamówienie Biletu

1. W celu założenia zamówienia i zakupu Biletów w Systemie Użytkownik powinien uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

a) imię i nazwisko;

b) adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto

c) kontaktowy numer telefonu.

d) email

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu lub za zmianę danych w Systemie przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Organizatorem: e-mail kontakt@wm.pl

3. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

4. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Kongres Przyszłości wskazanej na Bilecie osobie lub liczbie osób.

5. W przypadku złożenia zamówienia, Użytkownikowi jest przesyłany Bilet tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego po dokonaniu płatności, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, plik w formacie PDF, do wydrukowania.

6. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych zamówienia.

§ 5 Wybór sposobu płatności za Bilet

1. Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać w następujący sposób:

a) przelewem;

b) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.

2. Organizator zastrzega, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być czasowo niedostępne w szczególności z uwagi czasu, jaki pozostał do Kongresu Przyszłości i/lub z warunków przekazanych przez Organizatora. Wszelkie informacje na temat dostępnych form płatności za Bilety będą podane na stronie Kongresu Przyszłości.

3. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia z  obowiązkiem zapłaty.

§ 6 Zakończenie procesu zakupu Biletu

1. Po dokonaniu wyboru rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności oraz opcji dostarczenia Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletu sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kup bilet”. Po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletu, Organizator przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.

2. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. Nieopłacenie zamówienia w terminie, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

4. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne.

5. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, może w terminie siedmiu dni od dnia dokonania płatności wystąpić ze stosownym wnioskiem na adres skrzynki elektronicznej: e-mail kontakt@wm.pl

6. Organizator jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:

a) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;

b) Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;

c) Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej;

d) Bilet nie został opłacony w terminie

7. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Niemniej jednak Organizator przyznaje Użytkownikowi będącemu konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: e-mail kontakt@wm.pl (,,Rozwiązanie Umowy”). W takiej sytuacji Organizator zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) dni roboczych

§ 7 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Kongresu Przyszłości, zwrot pieniędzy za Bilety

1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Kongresu Przyszłości z równoczesnym nie wskazaniem innego terminu Kongresu. W przypadku odwołania Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu kwoty należności, zgodnie z postanowieniami §7.

2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Kongresu Przyszłości, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.kongresprzyszlosci.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem.

3. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania Informacji i dowodu zakupu na adres e-mail: kontakt@wm.pl

4. Zwroty Biletów na odwołany Kongres przyszłości przyjmowane są przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania, wyłącznie za pośrednictwem adresu: e-mail kontakt@wm.pl

5. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, w zależności od sposobu dokonania zapłaty, przy czym Użytkownik może w formularzu reklamacyjnym wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot.

§ 8 Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@wm.pl

2. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny lub niezgodny z zamówieniem, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia reklamacji Organizator będzie się każdorazowo kontaktował z Użytkownikiem w celu ustalenia sposobu przekazania Organizatorowi dowodu zakupu oraz doręczenia Użytkownikowi nowego Biletu.

3. W przypadku otrzymania Biletu niezgodnego z zamówieniem, Użytkownik powinien odesłać Bilet na adres e-mail kontakt@wm.pl w celu dokonania jego wymiany

4. W przypadku, gdy Użytkownik z przyczyn losowych utraci Bilet, może on zwrócić się do Organizatora z prośbą o wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku pierwotny Bilet zostanie anulowany. W celu otrzymania duplikatu Biletu Użytkownik powinien przesłać prośbę o duplikat do na e-mail kontakt@wm.pl

§ 9 Odpowiedzialność

1. Użytkownik powinien sygnalizować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sytemu. Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Organizatora (siła wyższa).

2. Jeżeli Kongres Przyszłości zostanie zakłócony lub uniemożliwiony z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń Kongres może zostać przeniesiony na inny termin.

3. W przypadku odwołania Kongresu Przyszłości przez Organizatora z równoczesnym nie przeniesieniem go na inny termin, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Kwoty należności za Bilet.

4. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego Kongresu Przyszłości na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.

5. Każda ze stron jest obowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jej zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona odpowiedzialności nie ponosi.

6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej stronie, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu

lub zysku, utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.

7. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek składane przez uczestników i mówców występujących na Kongresie Przyszłości oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania.

8. Z uwagi na indywidualne cechy i umiejętności Użytkownika Organizator nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Użytkownika w Kongresie Przyszłości oraz wykorzystywania przez niego materiałów w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego lub gospodarczego.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Organizator.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, jak również (o ile wyraził taką zgodę np. dokonując rejestracji konta na www.kongresprzyszlosci.pl) przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Organizatora oraz przez podmioty powiązane kapitałowo lub personalnie z Organizatorem jego danych osobowych w celu realizacji dokonanej rezerwacji, zakup Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie sprzedaży Biletów oraz zajmujących się organizacją Kongresu Przyszłości. Organizator, jak również podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Organizatora oraz podmioty powiązane kapitałowo lub personalnie z Organizatorem mogą także przetwarzać dane osobowe Użytkownika docelów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na inne imprezy np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnych i planowanych imprezach, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

3. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Organizatora, podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Organizatora oraz przez podmioty powiązane kapitałowo lub personalnie z Organizatorem.

§ 13 Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Kongresem Przyszłości są i pozostają własnością Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Użytkownika w Kongresie Przyszłości żadne prawa własności intelektualnej Organizatora nie są przenoszona na Użytkownika.

2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Użytkownikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Użytkownikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora lub osób trzecich.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Kongresu Przyszłości z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

§ 14 Oświadczenia i inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.

3. Sprzedaż szkoleń, eventów, seminariów i innych usług i towarów realizowana podczas Kongresu Przyszłości regulowana będzie odrębnymi od niniejszego Regulaminu regulaminami, które udostępniane będą Użytkownikom w trakcie prowadzenia tej sprzedaży.

4. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

5. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem powinna być kierowana na adresy wskazane w Regulaminie i formularzu

zamówienia.

6. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku

pozostają w mocy.

7. Niniejszy Regulamin w całości określa stosunek łączący Organizatora i Użytkownika. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez Organizatora i Użytkownika dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Organizator i Użytkownik poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9. Użytkownik może kontaktować się z Organizatorem w sprawie Kongresu Przyszłości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail kontakt@wm.pl

10. Użytkownik składając zamówienie Biletu z obowiązkiem zapłaty akceptuje warunki wskazane w formularzu zamówienia oraz w Regulaminie jako warunki umowy wiążącej go z Organizatorem.

11. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i formularza zamówienia oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Użytkownik przed złożeniem zamówienia powinien zwrócić się do Organizatora w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Regulaminie zmian.

12. Organizator odpowiada wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.

13. Użytkownik oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Targów.

14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 9 z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”